Life Flow Therapy

Life Flow Therapy przynosi szybkie i trwałe efekty w uwalnianiu się od traum, fobii, lęków , uzależnień, negatywnych wzorców i osobistych problemów życiowych. Uwalnia również od silnej, negatywnej reakcji na sytuacje dnia codziennego nieadekwatnej do skali tego co się wydarzyło lub pojawiło w naszych myślach. Opracowane techniki, wykorzystują przełomowe odkrycia z dziedziny biologii, badań nad rozwojem i funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, świadomością i komórką macierzystą.

Trauma jest zjawiskiem rezydującym w strukturach biologicznych i w systemie nerwowym. Terapia przywraca równowagę całego systemu holistycznego człowieka. Jest najszybszą i bardzo skuteczną metodą pozwalającą znajdować i neutralizować to, co ogranicza realizowanie naszego pełnego potencjału.

Metody wykorzystywane przez Life Flow Healing pozwalają na prawdziwe odkrycie siebie i potencjału ukrytego w każdym z nas. Pomagają w pełni wyeliminować blokujące nas wzorce, poprzez uzdrowienie ich źródła, co w rezultacie prowadzi do zniknięcia spiętrzonej spirali problemów i komplikacji w naszym życiu. 

 

Efektem uleczenia traumy jest uwolnienie się od trzymających nas wzorców, a co za tym idzie,pojawienie się prawdziwej wolności, niezależności w życiu.
Znika to, co fałszywie budowało naszą rzeczywistość, pełną napięć, bólu i lęku. 
W zamian za to ujawnia się neutralność, wyciszenie, odkrywa się prawda.

Podtypy uszkodzeń prowadzących do różnego rodzaju dolegliwości, które można uleczyć tą terapią:

 • Urazy psychiczne i emocjonalne
 • Wzorce psychiczne i emocjonalne
 • Przewlekle zaburzenia post-traumatyczne
 • Depresja i stany obniżonego nastroju
 • Chroniczne zmęczenie i stres
 • Fizyczne dolegliwości o podłożu psychosomatycznym
 • Lęki i fobie
 • Niekorzystne, ograniczające nawyki

Pro­cesy Life Flow The­rapy pozwalają:

 • Odzy­skać kon­trolę nad swoim życiem i żyć w poczu­ciu speł­nie­nia i harmonii
 • Szybko likwi­do­wać objawy po prze­ży­ciu dużych traum (np. wypadki dro­gowe, kataklizmy)
 • Obni­żyć nie­po­kój, nad­mierne reago­wa­nie na stres
 • Leczyć skłon­no­ści do depre­sji, stany lękowe
 • Być obec­nym, skon­cen­tro­wa­nym, mieć poczu­cie łatwo­ści życia
 • Zwięk­szać odpor­ność na uza­leż­nie­nia i ogólną odpor­ność organizm
 • Popra­wić jasność myślenia
 • Otwo­rzyć drogę do zawia­dy­wa­nia sobą na coraz głęb­szym poziomie

Po każdorazowej sesji jesteś bardziej spokojny/a, lekki/a, wyciszony/a. Czujesz się wolny/a – sytuacje lub myśli, które poprzednio wywoływały silną, negatywną reakcję nie budzą już emocji. Żyjesz w bardziej świadomy sposób i masz wpływ na swoje reakcje.

Cena:  300zł za sesję ok 1,5-2h